ਅਕਤੂਬਰ 2021

200.00 /-

ਅਕਤੂਬਰ-20

200.00 /-

ਅਗਸਤ 2021

200.00 /-

ਅਗਸਤ-20

200.00 /-

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ

200.00 /-

ਅਪ੍ਰੈਲ 2021

200.00 /-

ਅਪ੍ਰੈਲ-2022

200.00 /-

ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ

400.00 /-

ਆਮ ਵਿਗਿਆਨ

400.00 /-

ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ – ਪ੍ਰੀਲਿਅਮਜ਼

2,000.00 /-

ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ

200.00 /-

ਸਤੰਬਰ 2021

200.00 /-